Tarieven en voorwaarden


De algemene voorwaarden en tarieven van advocaat Vergote kan u nalezen in de overeenkomst tussen de advocaat en cliënt

 

Advocaat Vergote werkt in principe met een minimum uurtarief van 110 euro/uur, exclusief BTW, of 133,10 euro/uur, inclusief 21% BTW. Dit uurtarief is van toepassing voor alle facturen na 1/05/2022.

 

Een vaste prijs, een abonnement- of incassotarief is mogelijk, doch dient uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Vraag uw offerte op info@advocaatvergote.be 

 

Bij bemiddeling in familiezaken is een uurtarief van 110 euro/uur verschuldigd.

Bij bemiddeling is geen BTW verschuldigd. Een bemiddelingsprotocol wordt voorafgaand opgemaakt en ondertekend.

 

Voor een procedure collectieve schuldenregeling (CSR) en bewindvoering gelden forfaitaire tarieven voor kosten en erelonen. U kan de wijze van begroting en de bedragen verkrijgen op aanvraag op info@advocaatvergote.be . Er is geen BTW verschuldigd.

 

In veel gevallen kan men genieten van een rechtsbijstandsverzekering  in bv. in een familiale polis of in een autoverzekering zodat de kosten en erelonen van de advocaat of van de expert of gerechtsdeskundige volledig zijn gedekt door uw verzekeringsmaatschappij. In zo’n gevallen betaalt u niets en wordt de staat van kosten en erelonen door de verzekeraar betaalt. Kijk aldus voor uw eerste bezoek aan advocaat Vergote steeds uw verzekeringspolissen na en breng deze eventueel mee.

 

Bij het voeren van een procedure is het mogelijk een rechtsplegingsvergoeding of een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten te bekomen op voorwaarde dat men de procedure wint. Let wel dat bij verlies van het proces u mogelijks ook deze rechtsplegingsvergoeding aan één of meerdere tegenpartijen dient te betalen. In veel gevallen hebt u ook recht op intrest en/of op een schadebeding.

 

Wanneer u onvermogend bent of een beperkt inkomen hebt, werkt advocaat Vergote ook prodeo . Indien u meent in aanmerking te komen voor tweedelijns juridische bijstand kan u de website www.advocaat.be checken en dient u zeker volgende documenten te bezorgen:

– attest samenstelling gezin

– inkomensbewijzen van de laatste drie maand, bv. loonfiche, attest vakbond, ziekenfonds of OCMW

– een aanvraagformulier voor het BJB in te vullen.

 

 

 De staat van kosten en ereloon van advocaat Vergote kan drie elementen bevatten:

1) de kosten van de advocaat,

2) de gerechtskosten en de uitgaven

3) het ereloon.

 

1) De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:

De algemene kantoorkosten , zoals kantoorkosten, kantoormateriaal, informatica, personeels- en secretariaatskosten, papier, kantoorbenodigdheden, telefoon, bibliotheek, consultatie databanken, enz., worden forfaitair aangerekend à rato van 10  euro per pagina in het dossier (o.a. brieven, fax, e-mail, contracten, dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten en andere procedurestukken,…)
Voor 
het openen en het houden van een dossier wordt een forfaitaire kostenvergoeding gerekend van 60 € per dossier.
Verplaatsingskosten: 0,70 € per km.
Brieven: portkosten per brief
Fax en e-mail: 0,25 € per faxbericht
Fotokopieën: 0,25 € per pagina
Aangetekende zendingen en andere uitzonderlijke portkosten: volgens opgave werkelijke kostprijs
Telefoons: 0,25 € per oproep

alle kosten te vermeerderen met 21% BTW


2) De gerechtskosten en de uitgaven
zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en worden aangerekend overeenkomstig kostprijs. Bij winst van de zaak kunnen deze kosten in veel gevallen van de verliezende partij in het proces worden teruggevorderd.

 

3) Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt als volgt berekend:

In principe hanteert de advocaat een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren : –   het belang van de zaak –   het spoedeisend karakter van de zaak –   de moeilijkheidsgraad van de zaak –   de ervaring van de advocaat –   de onderlegdheid van de advocaat in de materie –   het behaalde resultaat –   de draagkracht van de cliënt De advocaat begroot het uurloon op een minimum van 110 en een maximum van 170 euro/uur, telkens te vermeerderen met 21% BTW. In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

 

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak een of meerdere voorschotten of provisies vragen. Een voorschot of provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

Bekomen rechtsplegingsvergoedingen (= een forfaitaire vergoeding voor de winnende partij in de advocatenkosten) komen toe aan de advocaat en worden op het totale bedrag in de eindstaat van kosten en erelonen in mindering gebracht.

 

Lees alle algemene voorwaarden en GDPR voorwaarden na in de overeenkomst tussen advocaat en cliënt.

 

Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid

 i