Home

Advocaat Vergote staat voor een persoonlijke aanpak met een ruime ervaring in familierecht, strafrecht, verkeersrecht, sociaal recht, bewindvoering en collectieve schuldenregeling.

Bellen kan op 0479/79.04.07 of e-mail naar info@advocaatvergote.be

Adres: Steenweg Hulst-Lessen 64, 9140 Temse

Een afspraak op kantoor of een online afspraak via WhatsApp (+32 479 79 04 07) of of videoconferentie via Zoom (60 euro per 30 minuten) is  mogelijk. Gratis voor prodeo cliënten, bij bewindvoering en bij collectieve schuldenregeling. Na het boeken van uw online afspraak ontvangt u na goedkeuring een e-mail met een beveiligde link naar de Zoom meeting.

Boek online uw afspraak:

Laden...
Aangedreven door BooklyWordPress Booking Plugin

Materies

Advocaat Vergote werkt zowel voor particulieren als bedrijven.
Wenst u advies of bijstand in een geschil of een procedure klik dan hier voor een afspraak of bel 0479790407.
 
Hij heeft 23 jaar ervaring in o.a. volgende materies:

Materies – klik op de tab om meer te weten

- afstamming: erkenning en ontkenning vaderschap, adoptie, ... - huwelijk: weigering erkenning van een buitenlands huwelijk, ... - wettelijke samenwoning: opstellen samenlevingsovereenkomst - echtelijke moeilijkheden: procedures voor de familierechtbank - verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage kinderen - echtscheiding: overspel, duurzame ontwrichting van het huwelijk en echtscheiding onderlinge toestemming. - onderhoudsbijdrage na echtscheiding - vereffening en verdeling na echtscheiding of einde samenwoning - rechterlijke bescherming (bewindvoering, geesteszieken, ...) - erkend bemiddelaar in familiezaken
- opstellen en nazicht algemene voorwaarden en opmaak bedrijfsdocumenten - opstellen contracten - invordering van facturen wanbetalers - beslag op roerende en onroerende goederen - oprichting handelszaak en vennootschap (BV, NV, CV, VOF, ...) - tijdelijke betalingsmoeilijkheden (Wet Continuïteit Ondernemingen) - faillissement (neerleggen boeken en aangifte van schuldvordering)
Strafrecht: - verkeersrecht - voor daders: alle misdrijven in de strafwet en bijzondere wetten - voor slachtoffers: burgerlijke partijstelling en schadevergoedingen - bemiddeling in strafzaken - advies omtrent minnelijke schikking
- arbeidsrecht: arbeidscontracten arbeiders, bedienden en handelsvertegenwoordigers, opzeg, ontslag wegens dringende redenen, verbrekingsvergoedingen, ... - sociale zekerheid: werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeit, OCMW, kinderbijslag, pensioen, zelfstandigen, ...
- contracten - huur: woninghuur, handelshuur, pacht - koop - aanneming - bouw: bijstand bouwheer, aannemer en architect - vastgoedmakelaars, syndicus, ... - eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, voorrechten en hypotheken
- beslag: revindicatieprocedure, verzet loonbeslag, ... - opstellen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling - schuldbemiddelaar - invordering onderhoudsgeld en procedure bij DAVO
- fout, schade en causaal verband tussen fout en schade - overheidsaansprakelijkheid - medische aansprakelijkheid - beroepsaansprakelijkheid - burenhinder - verzekeringen: weigering dekking door verzekeraar, regresvordering, ...
- consumentenkredieten en hypothecaire leningen - wet op de handelspraktijken - consumentenkoop - zichtbare en verborgen gebreken
- burgerlijke zaken: geschillen omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen - strafrechtelijke zaken: problematische opvoedingssituaties en door minderjarigen als misdrijf omschreven feiten
- asielprocedure en regularisatie - buitenlands huwelijk

Het kantoor

Vergote Kristof

Advocaat Kristof Vergote studeerde in 1996 met onderscheiding af als licentiaat en geaggregeerde in de rechten aan de Universiteit Gent. Na zijn stage op het advocatenkantoor Van Hende en Rummens werd hij in 1999 opgenomen op het tableau van advocaten. Sinds 2003 maakt hij deel uit van de balie van Dendermonde en heeft hij thans zijn kantoor te Elversele (Temse).
Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij hem terecht in diverse materies van het recht, zoals personen-en familierecht, huur, strafrecht, verkeersrecht, jeugdrecht, sociaal recht, ondernemingsrecht, invordering van facturen, bewindvoering schuldenproblematiek enz…
In 2009 werd hij opgenomen op de lijst van erkende schuldbemiddelaars.
Regelmatig werkt hij als docent recht en economie in het secundair en hoger onderwijs.
Sinds september 2019 is hij erkend bemiddelaar in familiezaken.
Op 13 maart 2020 legde hij de eed af als plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Hamme.

Advocaat Vergote is te bereiken elke werkdag van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

De raadplegingen zijn op afspraak. Maak een afspraak online via de website, of per e-mail op info@advocaatvergote.be of bel 052/57.52.89.

Voorwaarden en tarieven

De algemene voorwaarden en tarieven van advocaat Vergote kan u nalezen in de overeenkomst tussen de advocaat en cliënt

 
Advocaat Vergote werkt in principe met een minimum uurtarief van 110 euro/uur, exclusief BTW, of 133,10 euro/uur, inclusief 21% BTW.  Dit uurtarief is van toepassing voor alle facturen na 1/05/2022.
 
Een vaste prijs, een abonnement- of incassotarief is mogelijk, doch dient uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Vraag uw offerte op info@advocaatvergote.be 
 
Bij bemiddeling in familiezaken is een uurtarief van 110 euro/uur verschuldigd.
Bij bemiddeling is geen BTW verschuldigd. Een bemiddelingsprotocol wordt voorafgaand opgemaakt en ondertekend.
 
Voor een procedure collectieve schuldenregeling (CSR) en bewindvoering gelden forfaitaire tarieven voor kosten en erelonen. U kan de wijze van begroting en de bedragen verkrijgen op aanvraag op info@advocaatvergote.be . Er is geen BTW verschuldigd.
 
In veel gevallen kan men genieten van een rechtsbijstandsverzekering in bv. in een familiale polis of in een autoverzekering zodat de kosten en erelonen van de advocaat of van de expert of gerechtsdeskundige volledig zijn gedekt door uw verzekeringsmaatschappij. In zo’n gevallen betaalt u niets en wordt de staat van kosten en erelonen door de verzekeraar betaalt. Kijk aldus voor uw eerste bezoek aan advocaat Vergote steeds uw verzekeringspolissen na en breng deze eventueel mee.
 
Bij het voeren van een procedure is het mogelijk een rechtsplegingsvergoeding of een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten te bekomen op voorwaarde dat men de procedure wint. Let wel dat bij verlies van het proces u mogelijks ook deze rechtsplegingsvergoeding aan één of meerdere tegenpartijen dient te betalen. In veel gevallen hebt u ook recht op intrest en/of op een schadebeding.
 
Wanneer u onvermogend bent of een beperkt inkomen hebt, werkt advocaat Vergote ook prodeo. Indien u meent in aanmerking te komen voor tweedelijns juridische bijstand kan u de website www.advocaat.be checken en dient u zeker volgende documenten te bezorgen:
– attest samenstelling gezin
– inkomensbewijzen van de laatste drie maand, bv. loonfiche, attest vakbond, ziekenfonds of OCMW
– een aanvraagformulier voor het BJB in te vullen.
 

 
 De staat van kosten en ereloon van advocaat Vergote kan drie elementen bevatten:
1) de kosten van de advocaat,
2) de gerechtskosten en de uitgaven
3) het ereloon.
 
1) De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:
  • De algemene kantoorkosten, zoals kantoorkosten, kantoormateriaal, informatica, personeels- en secretariaatskosten, papier, kantoorbenodigdheden, telefoon, bibliotheek, consultatie databanken, enz., worden forfaitair aangerekend à rato van 10 euro per pagina in het dossier (o.a. brieven, fax, e-mail, contracten, dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten en andere procedurestukken,…)
  • Voor het openen en het houden van een dossier wordt een forfaitaire kostenvergoeding gerekend van 60 €  per dossier.
  • Verplaatsingskosten: 0,70 € per km.
  • Brieven: portkosten per brief
  • Fax en e-mail: 0,25 € per faxbericht
  • Fotokopieën: 0,25 € per pagina
  • Aangetekende zendingen en andere uitzonderlijke portkosten: volgens opgave werkelijke kostprijs
  • Telefoons: 0,25 € per oproep
  • alle kosten te vermeerderen met 21% BTW
2) De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en worden aangerekend overeenkomstig kostprijs. Bij winst van de zaak kunnen deze kosten in veel gevallen van de verliezende partij in het proces worden teruggevorderd.
 

3) Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt als volgt berekend:

In principe hanteert de advocaat een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren :
–    het belang van de zaak
–    het spoedeisend karakter van de zaak
–    de moeilijkheidsgraad van de zaak
–    de ervaring van de advocaat
–    de onderlegdheid van de advocaat in de materie
–    het behaalde resultaat
–    de draagkracht van de cliënt
De advocaat begroot het uurloon op een minimum van 110 en een maximum van 170 euro/uur, telkens te vermeerderen met 21% BTW. In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.
 
De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak een of meerdere voorschotten of provisies vragen. Een voorschot of provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
 
Bekomen rechtsplegingsvergoedingen (= een forfaitaire vergoeding voor de winnende partij in de advocatenkosten) komen toe aan de advocaat en worden op het totale bedrag in de eindstaat van kosten en erelonen in mindering gebracht.
 
Lees alle algemene voorwaarden en GDPR voorwaarden na in de overeenkomst tussen advocaat en cliënt.
 
Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid