Materies

Advocaat Vergote werkt zowel voor particulieren als bedrijven.
Wenst u advies of bijstand in een geschil of een procedure klik dan hier voor een afspraak of bel 0479790407.
 
Hij heeft 23 jaar ervaring in o.a. volgende materies:

Materies – klik op de tab om meer te weten

- afstamming: erkenning en ontkenning vaderschap, adoptie, ... - huwelijk: weigering erkenning van een buitenlands huwelijk, ... - wettelijke samenwoning: opstellen samenlevingsovereenkomst - echtelijke moeilijkheden: procedures voor de familierechtbank - verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage kinderen - echtscheiding: overspel, duurzame ontwrichting van het huwelijk en echtscheiding onderlinge toestemming. - onderhoudsbijdrage na echtscheiding - vereffening en verdeling na echtscheiding of einde samenwoning - rechtelijke bescherming (bewindvoering, geesteszieken, ...)
- opstellen en nazicht algemene voorwaarden en opmaak bedrijfsdocumenten - opstellen contracten - invordering van facturen wanbetalers - beslag op roerende en onroerende goederen - oprichting handelszaak en vennootschap (BVBA, NV, CV, VOF, ...) - tijdelijke betalingsmoeilijkheden (Wet Continuïteit Ondernemingen) - faillissement (neerleggen boeken en aangifte van schuldvordering)
Strafrecht: - voor daders: alle misdrijven in de strafwet en bijzondere wetten - voor slachtoffers: burgerlijke partijstelling en schadevergoedingen - bemiddeling in strafzaken - advies omtrent minnelijke schikking
- arbeidsrecht: arbeidscontracten arbeiders, bedienden en handelsvertegenwoordigers, opzeg, ontslag wegens dringende redenen, verbrekingsvergoedingen, ... - sociale zekerheid: werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeit, OCMW, kinderbijslag, pensioen, zelfstandigen, ...
- contracten - huur: woninghuur, handelshuur, pacht - koop - aanneming - bouw: bijstand bouwheer, aannemer en architect - vastgoedmakelaars, syndicus, ... - eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, voorrechten en hypotheken
- beslag: revindicatieprocedure, verzet loonbeslag, ... - opstellen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling - schuldbemiddelaar - invordering onderhoudsgeld en procedure bij DAVO
- fout, schade en causaal verband tussen fout en schade - overheidsaansprakelijkheid - medische aansprakelijkheid - beroepsaansprakelijkheid - burenhinder - verzekeringen: weigering dekking door verzekeraar, regresvordering, ...
- consumentenkredieten en hypothecaire leningen - wet op de handelspraktijken - consumentenkoop - zichtbare en verborgen gebreken
- burgerlijke zaken: geschillen omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen - strafrechtelijke zaken: problematische opvoedingssituaties (POS) en door minderjarigen als misdrijf omschreven feiten (MOF)
- asielprocedure en regularisatie - buitenlands huwelijk